Ti trik idratsyon pam

20604375_1298281143616433_8200481286529408616_n

                                                                         Foto cheve m 5/8/17

Si m ta mande yon bon valè medam ki gen cheve natirèl, ki pi gwo pwoblèm yo rankontre ak cheve yo, anpil tap pale de kesyon cheve ki sèk epi ki kase fasil. Se pa paske cheve grenn yo pa bay lòt pwoblèm non ki fè anpil nan nou tap gen repons sa a. Se pito paske zafè cheve sèk la se mak fabrik tèt grenn lan menm. Se ra moun ki gen tèt grenn ki gen yon cheve gra natirèlman.

type-cheveux-andre walker

Cheve grenn lan fèt yon fason ki diferan ak lòt tip cheve ki egziste yo. Piske li pouse tankou yon resò, fòm li anpeche sebòm ki sòti nan po tèt la librifye l kòrèkteman. Akoz de sa, moun ki gen cheve yo grenn, depi cheve a natirèl, yo oblije adopte yon rejim idratasyon ki dwe repete chak jou. Sa ap ede cheve yo toujou parèt bèl, klere, fasil pou penyen epi yo pap manke pouse. Se poutèt sa, idratasyon an se pi bon zouti yon moun ki gen tèt grenn taka posede pou li jere cheve l.

Gen plizyè metòd yon moun kapab adopte youn nan yo pou idrate cheve l chak jou. Yo tout itilize menm eleman yo. Sèl sa ki diferans ant yo se kiyès nan eleman yo ou itilize avan. Konsa nou jwenn gen de metòd:

LOC : liquid (likid), oil (luil), cream (krèm)

LCO : liquid (likid), cream (krèm), oil (luil)

Pou toulede metòd sa yo, engredyan de baz yo se dlo, krèm ki fèt pou cheve ak luil natirèl oswa bè natirèl (tankou karite, bè mango, eksetera…).  Pou ou idrate cheve yo, nan metòd LOC a, ou dwe flite cheve yo ak dlo (ki trete men ki pa gen kloroks), ou pase luil epi ou pase krèm cheve a. Pou LCO a, ou toujou mete dlo avan men ou mete krèm lan an dezyèm epi ou fini idratasyon ak luil oswa bè natirèl.

Nan de metòd sa yo, mwen prefere LCO a paske dapre mwen, krèm lan pi byen antre nan cheve a lè m mete l avan luil la. Mwen plis wè luil la kòm yon eleman ki pou byen sele dlo a ak krèm lan nan cheve a. Poutèt sa mwen mete l an dènye.

Mete sou teknik LCO a mwen itilize poum idrate cheve m chak jou, mwen te vle pataje avèk nou kèk ti prekosyon mwen pran pou m pa pèdi idratasyon m lan twò vit.

Premye bagay, mwen toujou fè yon ti tès powozite chak twa mwa pou m sèten de nivo powozite cheve m epi pou m toujou ba yo sa yo bezwen. Tès powozite a trè senp. Li ede w konnen ki engredyan kap pi itil cheve w non sèlman pou idrate yo, men tou, kisa pou ou mete nan pwogram swen cheve w chak fwa ou deside lave yo. Men yon atik kap ede w fè tès powozite a poukont ou  Le test de porosité  )

Dezyèm bagay, mwen pran swen idrate cheve yo chak jou kit yo trese nan kwafi pwotektris, kit yo pa trese. sa ede cheve yo toujou jwenn dlo ak luil ki nesesè pou yo nouri kòrèkteman. Sèl prekosyon mwen pran, mwen pa toujou mete menm kantite luil chak jou pou cheve yo pa twò gra. Mwen mete plis luil (maskreti melanje ak luil kokoye ak luil doliv) chak de twa jou men mwen mete yon ti dlo ak yon ti krèm chak jou menm jan an chak maten epi yon ti kras luil jus pou sele idratasyon an.

Lè map pran lari apye, mwen pa neglije mete chapo oswa mouchwa nan tèt mwen pou m pwoteje cheve yo kont aksyon solèy la. solèy la pa jwe ak cheve. li seche yo byen vit epi li ka lakoz cheve yo sibi yon efè « fritay » sitou lè yo fenk fin grese.

Youn nan moman nou riske pèdu idratasyon nan cheve nou se lè nap dòmi. Se poutèt sa li konseye pou nou gen yon sak zòrye ki fèt ak twal saten oswa polyestè ki pap bwè tout dlo ki nan cheve yo epi kite yo byen sèk. Sak zorye ki fèt ak twal koton pa zanmi tèt grenn. Mwen m genyen yon sèl sak zòrye saten, li pa toujou disponib. Poutèt sa mwen toujou genyen yon mouchwa ki fèt ak swa anba menm pou m mare tèt mwen lè m pral dòmi. Non sèlman sa ede cheve yo kenbe idratasyon an pi lontan men anplis, cheve yo fwote mwens nan twal koton epi yo kase mwens.

Dènye trik pam pou m kenbe cheve toujou idrate a se lè map fè swen chak semenn mwen aplike l. Mwen pa janm neglije fè yon ben duil avan m lave cheve yo. Luil la ogmante kapasite cheve yo pou yo kenbe dlo epi li prepare yo pou yo resevwa lòt eleman ki nan pwogram swen an. Mwen pran prekosyon pou m pa sèvi ak chanpou ki gen silfat, mwen plis renmen fè co-wash pou cheve m pa deseche. Mwen toujou ajoute yon engredyan natirèl nan swen yo ki ka ede cheve yo kenbe dlo pi lontan. Pafwa mwen mete myèl men mwen konn ajoute lalwa oswa gliserin ladan yo. Apre chak seyans swen mwen toujou apike metòd LCO a pou m kenbe cheve yo byen idrate.

Pwen sa yo se lesansyèl ti trik mwen aplike tout tan pou cheve m toujou byen soup epi klere. Se sèlman yon bon nivo idratasyon ki pèmèt sa. Se sèl bagay mwen vreman pa negosye nan swen map bay cheve m.

E ou menm, kisa ou fè pou cheve w toujou rete idrate?

 

 

**Johann***

 

Publicités

Jere chèlbè w ak tout koulè w!

                    ob_4c0823_cool-tones-bright-colors-dyed-black-na
                                                                  (Sous foto: Google)
Eske sa rive w deja pou ou mete koulè nan cheve w epi ou wè teksti cheve a chanje nan men w?
Swa li vin pi grenn oswa li ta vle swa?
Nan toulede ka yo, petèt se aksyon pwodui chimik ki nan koulè a ki kreye chanjman an men koulè a pa gen kapasite pou l chanje nati cheve yo nèt ale.
Tout sa pou ou fè se fè tretman ki apwopriye ak eta cheve yo pou yo rete an sante, pou yo pa kase epi pou yo toujou soup epi klere. Koulè pa nan rans ak cheve. Depi ou pa ba yo swen ki ale ak kesyon kolore cheve a, yap kase nan men w epi wap pèdi chèlbè w.
Men yon ti woutin tou senp map pataje avèk nou pou si cheve nou gen koulè.
1) Pa neglije fè ben duil ou epi lave cheve w ( ak yon chanpou ki pa gen silfat oswa yon rens) chak semenn.
2) Si nivo powozite w ba, itilize luil ki lejè yo (oliv, kokoye, zaboka, zanmann pa egzanp) jiskaske nivo powozite a vin nomal.
3) Si nivo powozite cheve w nomal, ou ka itilize nenpot luil, sa ki enpotan kounye a se ki rezilta wap chache. luil wap chwazi yo dwe ale ak objektif ou epi eta cheve w anjeneral.
4) Si nivo powozite w wo, luil mwen te site piwo a yo bon men ou ka sèvi ak jojoba, luil grenn rezen, macadamia, argan, risen pa egzanp pou sele ko branch cheve yo.
5) Toujou fè yon ben krèm apre w fin lave cheve yo men sonje, piske cheve yo gen koulè, yo bezwen plis pwoteyin.
6) Fè swen yo yon fason pou ou fè de (2) swen pwoteyin pa mwa.
Yon swen pwoteyin ka fèt ak rens epi luil ou deside sèvi a kom baz men fok li genyen youn nan engredyan sa yo ladan tou: jon ze, zaboka, mayonèz, avwan, yogout, lèt pa egzanp.
7) Toujou idrate cheve yo chak jou. Apre sa pase yon luil ki adapte ak bezwen cheve. Si w gen mwayen pou sa, ou kapab achte yon krèm pou penyen ki espesyalman fèt pou okipasyon cheve ki gen koulè ladan. Si ou genyen yon krèm konsa, wap pase l nan cheve yo lè ou fin idrate yo epi apre krèm lan wap pase luil ou chwazi sèvi a.
8) Toujou idrate cheve yo chak jou epi pase yon luil ki adapte ak bezwen cheve w apre sa. Si w gen mwayen pou sa, ou kapab achte yon krèm pou penyen ki espesyalman fèt pou okipasyon cheve ki gen koulè ladan. Si ou genyen yon krèm konsa, wap pase l nan cheve yo lè ou fin idrate yo epi apre krèm lan wap pase luil ou chwazi sèvi a.
Koulè pa dwe fè cheve dito si w pran swen yo korèkteman. Si cheve w dwe toujou bèl epi ansante lè l tou senp, li dwe pi plis konsa toujou lè li gen koulè paske lè sa, li atire atansyon moun plis. Si w se yon anbasadris fyète moun ki gen tèt grenn yo, ou paka bay tèt la vag epi ofri yon move egzanp tèt ki neglije.
Ann kontinye afiche fyète nou, ranpli tèt nou ak konesans, byen jere sante n epi pran swen cheve nou!
**Johann***

Camille Rose Naturals et mes curls.

                                              phpovizdw14133032251 

Alo alo!

Me revoilà! Et avec des potins-produits à vous filer. Non que je sois très branchée « commérages » mais je l’avoue, causer « cheveux crépus » ramène plus ou moins à toucher bien de points essentiels ou superflus, qui un jour ou l’autre nous seront utiles.

Ainsi, j’ai pensé à partager avec vous mon expérience avec un des produits pour cheveux crépus les plus populaires. Il s’agit bien du Curl Maker de Camille Rose Naturals.

Je ne suis pas accro aux produits capillaires ou une « junkie-products » comme on dit en anglais. Je reste attachée aux soins composés d’ingrédients 100% naturels et je me fie aux résultats des rares produits que j’ai déjà utilisé pour mes soins hebdomadaires. Mais, au moins une fois par an, je teste autre chose, question d’élargir un peu mon horizon lorsque je dois opter pour un produit ou un autre au magasin. Cette stratégie me permet aussi de rompre un peu la routine de mes soins personnels afin de mieux conseiller certaines de mes abonnées au blog ou de la page Facebook. Et puis jusqu’à aujourd’hui, les magasins chez moi ne permettent pas beaucoup de choix. Nous sommes loin des « Beauty store » surchargés de marques entre lesquels on ne sait pas toujours quoi choisir. Mais en quelque sorte, c’est une très bonne chose. Ça nous évite ici de nous perdre en chemin ou de dépenser à tout va pour les mêmes produits qui ont juste leur noms comme différence.

Bref. Par un heureux concours de circonstances, j’ai reçu une bouteille de 12 oz du Curl Maker de Camille Rose Naturals. Après l’avoir utilisé juste trois fois sur mes cheveux, je peux dire que celui-là, je vais l’adopter (si je la trouve en magasin ici bien sûr).

Comme son nom l’indique, c’est une gelée qui active les boucles naturellement sans abîmer les cheveux. Elle est faite à base d’extrait de feuilles d’agave et elle est  supposée diminuer l’effet de l’humidité (anti-frizz) tout en hydratant les cheveux et activant les boucles.

Sur la bouteille, on donne une marche à suivre qui ressemble de très près à celui d’un wash n go mais sans crème coiffante ni huile. Pour ma part, je l’ai appliquée sur mes cheveux divisés en sections après y avoir  mis un peu de ma crème coiffante habituelle et mon sérum à base d’huiles naturelles, question de bien ancrer l’hydratation avant de préparer les boucles proprement dit.

Vu la liste des certains ingrédients qui composent cette gelée (huile de coco, jus d’aloe vera, huile de ricin, extrait de feuilles d’agave entre autres petites choses) je ne suis pas trop étonnée des résultats que j’ai obtenu. Après avoir lavé mes cheveux et scellé l’hydratation selon ma routine, habituelle, j’ai appliqué la gelée en petites quantité des racines aux pointes puis j’ai fait de grosses vanilles que j’ai laissé sécher complètement.

Et voici le résultat après que je les ait défaits:

14681775_1007006322743918_3366016665358495347_n

 

Dès la première utilisation, mes cheveux étaient très souples, tellement doux au toucher avec des boucles vraiment bien définies et brillantes. Le seul hic, mes cheveux qui rétrécissent naturellement et exagérément n’étaient pas très longs finalement (comme d’habitude). En outre, mes cheveux de devant la tête qui d’ordinaire ne bouclent pas facilement se sont laissés faire par cette gelée capillaire qui sent si bon la confiture.

Je voulais mes boucles seulement pour une journée alors je les ai défaits dans la soirée au profit d’une coiffure protectrice plus appropriée à mes activités quotidiennes. voilà pourquoi je ne peux dire avec certitudes combien de jours ces boucles auraient pu durer. Elles sont toutefois restées bien fraîches jusque tard dans la soirée.

A vous maintenant de me faire un p’tit signe au cas ou vous l’auriez testé coté « longévité » des boucles ».

 

 

 

**Johann***

 

 

 

Le gombo encore!

IMG_7527[2]

Vous me demanderez si j’y ai pris goût?

Je vous répondrai que oui. Et j’aime.

Oui j’aime l’effet du gombo sur mes cheveux. c’est donc un prétexte pour récidiver.

J’avais l’habitude d’utiliser le mucilage du gombo comme eau de rinçage, comme gel activateur de boucles ou pour discipliner les frisottis mais pour mon soin de la semaine passée, je l’ai essayé directement dans un masque protéiné. Et quels effets  j’ai observé? Etant donné que j’utilise rarement un peigne pour me démêler les cheveux, le gombo a rendu la tâche plus facile à mes doigts. Apres le rinçage, mes cheveux étaient beaucoup plus soyeux qu’avant. Si ce n’était ma peur viscérale de la coiffure « wash n’go », j’aurais juste ajouté un peu de crème coiffante et mon spécial sérum d’huiles naturelles afin de conserver les les boucles pour quelques jours, tellement elles étaient très bien définies.

A court terme, je ne peux pas évaluer les effets plus profonds du gombo sur mes cheveux. Voilà pourquoi j’ai décidé de continuer à l’utiliser pendant tout le mois d’août, question de voir un peu ce que ça donne côté croissance.

Cette fin de semaine, pas de soin protéiné pour moi. Une fois sur deux, j’alterne deux types de soins afin de soigner les cheveux de manière équilibré. Avec des cheveux colorés je dois leur donner plus de protéines que s’ils étaient entièrement vierges. Pour les cheveux normaux, un soin protéiné par mois est largement suffisant question de revitaliser la tige capillaire régulièrement.

Ma recette hydratante avec le gombo comme base

Les ingrédients

1/2 tasse de conditionner

6-8 gombos cuits et mixés avec leur mucilage

1/2 tasse de crème de coco

2 cs de miel pur

1 cs d’huile d’avocat

1 cs d’huile de palma christi

IMG_7536[1]

Je mélange tout ça pour avoir un crème bien lisse et homogène que je m’applique sur les cheveux séparés en quatre sections des racines aux pointes juste après mon co-wash. J’ai partagé la recette avec ma fille et nous avons eu à peu près les mêmes résultats rapportés plus haut.

IMG_7583[1]

Voici mes boucles après le rinçage à l’eau froide et twist out préparé avec la crème Curl Enhancing Smoothie de Shea Moisture et mon sérum personnel à base d’huiles naturelles.

Je ne suis pas du tout déçue de mon expérience avec le gombo jusqu’à présent. Seul petit hic de l’histoire, Christine et moi avons eu plein de misère à enlever les centaines de petites particules de gombos restés collés sur nos cheveux. J’ai cherché à comprendre comment cela a pu se produire puisque lors de ma première expérience avec le gombo mixé, il n’y avait pas eu de particules du tout. Je suis arrivée à croire que j’avais mis un peu trop de gombo (j’ai donc fait une correction dans la liste des ingrédients afin que vous ne répétiez pas la même erreur que moi si voulez l’essayer) et que ceux-ci n’étaient pas mixés assez finement. Alors si vous comptez vous lancer, veillez à ajuster le tir.

Je vous souhaite du succès avec mon nouvel ingrédient naturel vedette, le gombo!

 

 

 

 

**Johann***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma routine revisitée pour un soin double dose

IMG_7418[1]

Les soins encore les soins!

Concocter des recettes pour soigner mes cheveux et ceux de ma fille, voici de loin l’une des activités que j’affectionne le plus. non seulement j’arrive à mettre à profit des notions déjà apprises à force de pratique mais aussi j’arrive à innover un peu en jonglant avec les ingrédients présents dans ma cuisine question de tirer profit au maximum de leurs propriétés. Ajouté à cela, après l’expérience, j’ai assez de matière à partager avec vous mes lecteurs.

De dimanche,mon jour de lavage et soins capillaires est passé à vendredi question d’avoir les cheveux bien frais pour toute la fin de semaine et les jours qui suivent. Mais là cette semaine, j’ai fait mon soin jeudi. Trop de transpiration due à la chaleur, trop de poussière, bonjour démangeaisons! Ceci expliquant cela, je me suis dit, « lave-toi les cheveux et tout rentrera dans l’ordre ». Il est prouvé qu’on se sent bien mieux avec un cuir chevelu propre et des cheveux frais,sans compter que la propreté du crâne encourage la pousse des cheveux.

Dans cet article, je fais un petit détour dans ma routine habituelle pour constater ce que ferait une nouvelle association d’ingrédients sur mes boucles tant aimées. Il faut noter que j’ai fait à peu près le même soin pour ma fille mais sans le gombo.

Vous le savez peut-être déjà, la routine de base pour une nappie comporte trois moments clés: le soin prépoo que nous appelons bain d’huile (puisque constitué d’une ou plusieurs huiles selon les besoins des cheveux), la lavage (idéalement un co-wash ou avec un shampoing sans sulfate) et pour finir le masque (qui peut être hydratant ou protéiné. On dit généralement protéiné ou revitalisant, restructurant…). J’ai gardé ce même programme avec un léger changement juste dans la préparation du masque.

Le pré-poo

image

Nous ne nous mettons pas les huiles végétales dans les cheveux pour rien. Elles ont la bonté d’entretenir et de réparer nos petits bobs capillaires comme il se doit ( voir les articles suivants ici    Les huiles et leurs vertusLes huiles et leurs vertus (suite) , Traiter les cheveux crépus par les huiles végétales ). Alors pas question de sauter cette étape.

Ma recette pour cette fois:

1/4 tasse d’huile de palma Christi

1/4 tasse d’huile de soya

L’huile de palma Christi ( black castor oil) est ma préférée (Palma-Christi, l’huile miracle ). Etant une huile assez épaisse, je la mélange avec une huile plus légère question d’avoir une meilleure pénétration dans la tige capillaire. Sur le cuir chevelu, j’ai appliqué du jus d’oignon (anti pelliculaire, anti-démangeaison et stimulatrice de pousse) et sur les pointes divisées en quatre sections, j’ai réparti mon mélange d’huiles. Après une heure avec les cheveux sous un bonnet de douche, je suis prête pour mon co-wash.

Le co-wash

download (10)

C’est le lavage fait tout simplement avec un conditionner . Etant donné que le sulfate est présent dans pratiquement tous les shampoings, que les bonnes marques de shampoings sans sulfate sont plus chers et que le conditionner quelle que soit sa marque permet de laver les cheveux en douceur avec moins de casse et finalement zéro sécheresse des pointes, je l’ai adopté depuis bientôt trois années. Pour nettoyer vraiment à fond mon cuir chevelu et mes pointes, je mélange à deux tasses de conditionner, une fois par mois, 3 cs de miel pur + 3cs de bicarbonate de soude + 2 tasses d’eau. Ce jeudi j’ai utilisé ce mélange là (je l’appelle « ma bombe lavante ») mais le reste du temps j’utilise le conditionner seul.

Le masque double dose

images (4)   avocat

Le masque capillaire est appliqué ordinairement aux cheveux après le lavage et ne nécessite qu’un rinçage à l’eau froide. Il peut être hydratant, avec des produits humectants (ingrédients qui permettent de retenir l’hydratation) ou revitalisants (ingrédients qui renforce les cheveux , restructure la kératine- les protéines en l’occurence). Mon masque double-dose est donc hydratant et revitalisant. Ce n’est pas mon premier masque de ce type mais c’est le premier à allier les ingrédients que je vais partager avec vous. j’ai mélangé:

6 gombos  (cuits dans 2 tasses d’eau) avec leur mucilage

1/2 d’un avocat bien mûr (protéine)

1/2 tasse de conditionner (pour épaissir le mélange)

3 cs d’huile de palma christi

Le gombo est un très bon ami de nos cheveux. « En effet, il comporte en grande quantité du manganèse (puissant anti-oxydant), du calcium, de la vitamine K, du fer, de magnésium, de la vitamine B12, B9, du cuivre et de la vitamine C. Toutes ces bonnes choses contribuent à renforcer les cheveux surtout ceux qui sont en manque de vitalité mais plus précisément pour promouvoir la souplesse, je l’utilise en masque ou comme gel de coiffage. Il discipline efficacement les boucles pour les chignons ou les tresses en vue de la réalisation de coiffures comme les « twists out » » ( extrait de alliés hydratation) . Mais c’est la première fois que je mixe le gombo lui-même. Habituellement j’utilise le mucilage. L’avocat n’a pas son pareil pour assouplir les cheveux tout en les revitalisant et l’huile de palma christi est une bon ciment qui épaissit les cheveux fins et encourage la pousse.

Préparation: j’ai mixé tous les ingrédients,y compris l’eau des gombos pour avoir une crème bien lisse et onctueuse à souhait.

J’ai enduit mes cheveux avec cette crème puis mis mon bonnet de douche pour trente minutes. Et pour finir, rinçage à l’eau froide.

Résultat de mon soin du jour, toujours l’effet recherché pour soigner mes cheveux fins et fragiles: cheveux ultra doux, boucles bien définies, brillance et arrêt instantané des démangeaisons.

IMG_7419[1]

Je suis assez satisfaite et je suis tentée de reprendre la même recette le weekend prochain.

 

 

**Johann***

 

 

 

Trois semaines, pas plus!

IMG_6939[1]

Alo alo!

C’est l’été depuis le 21 juin!

C’est bien le moment tant attendu pour beaucoup de nappies d’afficher tout grandement leurs cheveux sous toutes les coutures possibles. Des magnifiques afros aux tresses savamment tissées en guise de coiffures protectrices, tout y passe. L’essentiel est bien de mettre style et goût en valeur avec à la clé une exhibition assez bénéfique pour le beau cheveu crépu.

Sauf que, pour nous en Haiti, c’est toujours l’été toute l’année. Cela signifie bien sûr que je peux me permettre toute sortes de coiffures afro pendant toute l’année. Voilà pourquoi, j’ai fait ma première coiffure protectrice de 2016 (un tissage au crochet) avant l’arrivée officielle de l’été. J’en ai parlé dans mon dernier article.

IMG_6458[1]

J’avoue que l’expérience s’est révélée assez gratifiante parce que, vu les motivations qui m’avaient poussé à faire cette coiffure, mes sentiments ont bien évolué.  D’abord, j’en avais vraiment assez de devoir me coiffer tous les jours ou à chaque semaine. J’en étais vraiment arrivée au point  d’en avoir plus qu’assez, surtout que mes cheveux avaient beaucoup poussé et devenaient de plus en plus épais! Eh oui, même les filles les plus adroites en soins et coiffures  pour cheveux crépus sont parfois fatiguées de devoir gérer leur chevelure au jour le jour. Cette pause m’a permis de souffler un peu mais aussi d’avoir envie de revoir mes cheveux! Ouais, ça m’est arrivé seulement trois jours après avoir installé mon tissage. J’ai gardé la coiffure pendant trois semaines, c’est vrai, mais j’ai soupiré après l’arrivée du jour J où je reverrais enfin mes précieuses boucles.

Autre chose, ces trois semaines m’ont permis de comprendre à quel point nos cheveux ne peuvent se passer trop longtemps des soins appropriés à leur bonne forme. J’ai gardé la coiffure pendant une courte période mais quelle ne fut ma surprise de découvrir le jour du décoiffage, que mon cuir chevelu était tout couvert de grosses et très vilaines pellicules. Ça m’a beaucoup étonnée vu les soins que je prodiguais  à mon cuir chevelu. J’avais préparé un mélange d’huile contenant du HE de romarin. Cette huile est réputée pour sa capacité à prévenir et traiter pellicules et démangeaisons. Je n’ai pas eu de démangeaisons mais les pellicules s’étaient quand même bien installées sur ma tête.

IMG_6697[1]

Mes pellicules (pas joli à voir)

Pour les chasser, j’ai dû me faire un lavage vigoureux au bicarbonate de soude associé à un peu de miel et du vinaigre de cidre ( 6 oz de vinaigre de cidre + 2 cs de miel + 2 cs de bicarbonate de soude). Ça a piqué un max mais après l’application de ce mélange, mon co-wash et mon masque protéiné au jaune d’œuf ( 1 tasse de conditionner + 2 cs d’huile de coco, 1 jaune d’œuf), j’ai appliqué un peu d’aloe vera sur le cuir chevelu pour calmer un peu le picotement et finir le nettoyage en profondeur. Après tout ça, j’ai retrouvé mes cheveux propres et mon cuir chevelu apaisé.

Ma prochaine coiffure protectrice avec tissage n’est pas pour demain, mais je sais que je ne dépasserai jamais le délai de trois semaines avec. C’est le temps maximum que je peux passer sans voir mes cheveux et c’est aussi la limite de temps qu’ils peuvent passer sans être soignés à 100%. Ce n’est pas une option comme beaucoup d’entre nous les filles noires, ayant une pratique de tissages ou de tresses, le pensent. C’est plutôt un choix conscient de ce qui est le meilleur pour nos beaux cheveux!

 

 

**Johann***

 

Comment je la garde toute fraîche

IMG_6458[1]

 

L’été est à nos portes. Beaucoup d’entre nous qui vivent dans les pays tempérés sont toutes excitées d’afficher leur jolies boucles ou d’exhiber leurs magnifiques afros. Certaines ont mêmes commencé depuis le milieu du printemps avec le recul du froid. En même temps, pour une nhappy qui vit sous les tropiques, c’est un toute autre histoire. Tellement il y a de chaleur et de soleil, même avec l’accalmie des nuits fraîches de décembre à mars, l’afro, les twists out, bref toutes les coiffures sur cheveux crépus sont permises et tolérées par la crinière. Néanmoins, avec la chaleur et l’humidité dans l’air qui montent d’un cran avec l’arrivée de l’été, plus d’un se demande, comment je peux choisir la fin mai pour me faire une coiffure au crochet?  Ben la réponse est simple, il s’agit d’une simple fatigue que je cherche à gérer et du même coup de faire taire une folle envie de blow out  hebdomadaire (puis bonjour cheveux abîmés).

Eh oui! je suis fatiguée d’avoir à trouver chaque jour ou chaque semaine une coiffure qui va avec mes activités, ma texture de cheveux, mes tenues…Bref, j’ai une panne d’inspiration et ajouté à cela, mes cheveux ont tellement poussé que je me bats pratiquement avec eux malgré que je sache tous les petits trucs utiles pour me coiffer sans grosses gaffes. Alors tout ce que j’ai trouvé pour me calmer et laisser reposer un peu mes cheveux, c’est de me faire ces crochet curls moi-même! Et hop! me voilà tout à coup en train de gérer de jolies boucles synthétiques ( voyez la méthode que j’ai utilisé sur la chaîne youtube de TheChicNatural: How To: CROCHET BRAIDS w/ MARLEY HAIR ! (ORIGINAL no-rod technique!) . Je viens donc partager avec vous dans cet article ma méthode perso pour  garder cette jolie coiffure protectrice bien fraîche pour trois semaines, pas plus.

Avant tout il faut dire qu’en installant mes boucles au crochet, j’ai veillé à respecter quelques principes comme:

1- Je me suis dit dès le départ « cette coiffure peut bien être jolie après trois semaines, je ne la garderai que trois semaines. Mes cheveux ne doivent pas rester tressés en dessous des cheveux synthétiques plus que ce laps de temps. Ils ne doivent pas rester dans cette même position trop longtemps pour ne pas pourrir et tomber en grosses poignées. Ils auront besoin de soins restructurants afin de combler un peu la carence qu’ils auront subi pendant la pause forcée ».

2- J’ai fait un bon soin pré-poo à base d’huile de piment de Cayenne, d’huile de coco et de soya suivi d’un masque protéiné à base d’oignon, de jaune d’oeuf et de miel pur question de constituer une vraie cuirasse sur chaque tige de cheveux afin de les protéger et les garder en bonne forme.

3–  J’ai veillé à ce que mes tresses plaquées ne soient pas trop sérrées et à ne pas tresser mes cheveux de bébé. Ces deux mesures m’évitent bien une alopécie inutile).

4- J’ai veillé à ce que mes « boucles » ne soient pas trop fournies. Ainsi mes cheveux seront mieux ventilés et les boucles paraîtront plus « vraies » (ptdrrr).

Qu’est ce que je fais pour que ma coiffure reste au top tout le temps qu’elle sera en place?

1- J’évite de manipuler mes fausses boucles. Cela m’évite de devoir les refaire avant les trois semaines.

2- Pour dormir, j’attache ma tête avec un foulard de soie genre « pineapple ». Ainsi, je dors aisément sans les défaire.

IMG_6450[1]

Faute d’avoir pris de photos de moi avec mon foulard pour l’article, j’ai emprunté celle-ci sur Google

3- une fois par semaine je vaporise les racines avec un mélange d’eau (80 % du mélange)  additionnée de glycérine végétale  (5% du mélange), 10 gouttes d’huiles de romarin pour éviter les démangeaisons et un peu d’huile de coco (15% du mélange) pour garder mes cheveux à moi bien hydratés.

Et bien sûr, pour valoriser ma coiffure, je choisis des tenues qui vont avec telles les chemisiers qui vont du style austère au décontracté chic avec jupe ou pantalon assortis, petite robes d’été, shorts et débardeurs… Après plus de dix jours avec ma nouvelle tête, vraiment, je suis plus que satisfaite de cette routine.

IMG_6452[1]

 Mes boucles après huit jours

Voyons et peu comment ces trois semaines vont s’écouler. Je partagerai avec vous dans un autre article mes impressions.

En attendant je vous fais de gros bisous!!!!

 

 

**Johann***